Image

Tidstrumman / The Time Drum
with Fredrik Prost


Tidstrumman is a work that, in spirit and material, is in dialogue with the traditions of both Sámi and Siberian shaman drums. The vessel is made from a burl and the legs of the drum are made from naturally-grown and shaped birch wood. The guardians are made from reindeer antlers, and  the ladle from perforated birch bark and birch wood.


Tidstrumman
was born out of a dream. It revealed an object that had the ability to make silence heard and time felt. A listening that could travel beyond all sound and ticking time.

As long as there have been people, we have been in nature, with nature, daily. In nature, the balance between life and death poises to its inherent rhythm, whose soulful beat we, as beings of nature, thought we could conquer.

Linear time is the dream of a new age. A dream that through constant, endless activity and loss of silence, is sustained in our collective consciousness. But in the sound of nature’s silence, in the space between heartbeats, that rigid, linear dream is being crushed.

Down in the sheltered depth of the forest, and up in the expanse of the mountains, the doors are opened to a different kind of dream. A dream that speaks of cycles of time and the silence of the moment.

In the glint of the lake, lying deep in the forest, there the dream is gleaned. In the broken reflective surface of the still water, beneath the whispering of the trees, there we catch a glimpse of an eternal silence, of our place in the eternal cycle of time.

In the mosaic of the surface of water, the eternal protector of nature and silence can be sighted. The timeless guardians of life, death and balance stand amongst us, always. In the silence, in the immortal depth of the forest they speak to us.

Anna Senno and Fredrik Prost

Image
Image

Tidstrumman


Tidstrumman är ett verk som i anda och material talar till både samiska och sibiriska shamantrummor. Kärlet är gjort av vril och naturväxt, böjd björk är tidstrummans ben. Väktarna är tillverkade av renhorn, sleven är av perforerad näver och björk. 

Tidstrumman föddes ur en dröm. Den visade ett föremål med förmågan att göra tystnaden hörd och tiden känd. Ett hörande som egentligen handlar om att fara bortom alla ljud och tickande tid. 

Så länge det har funnits människor så har vi varit i naturen, i kontakt med naturen, dagligen. I naturen balanserar liv och död likt en inneboende rytmik vars själsliga takt, vi dess varelser, trott oss övermäktiga.

Den linjära tiden är den nya tidens dröm, en dröm som av ständig oupphörlig aktivitet och avsaknad av tystnad upprätthålls i vårt kollektiva medvetande. Men i naturens ljudliga tystnad, i mellanrummet mellan hjärtslagen krossas den linjära fyrkantiga drömmen.

I skogens trygga djup och på fjällets klara vidd öppnas dörrarna till en annan sorts dröm. En dröm som talar om cykler av tid och om tystnaden i ögonblicket. 

I blänket av en sjö i skogens djup kan drömmen skymtas. I den bräckta spegelbild som möter oss i ett stilla vatten under trädens sus får vi en skymt av den eviga tystnaden, av vår plats i tidens eviga cykel.

I vattenytans mosaik kan också naturens och tystnadens eviga beskyddare skymtas. Livets, dödens och balansens tidlösa väktare står omkring oss, alltid. I tystnaden, i skogens eviga djup talar de till oss.

Anna Senno and Fredrik Prost

Image
Image

Tidstrumman is currently exhibited at Kin Museum of Contemporary Art, Kiruna: https://kinmuseum.se/en/events/observatoriet-konst-och-liv-i-den-kritiska-zonen

Photography by Inga-Wiktoria Påve and Anna Senno